سید محمد حمیدی و نقش وی در مقام سردبیری روزنامه ی کردستان* (تحلیل پنج متن از مقالات منتشره حمیدی در روزنامه ی کردستان بر اساس الگوی تحلیلی فرکلاف)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار تمام وقت گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/hcs.2019.5211

چکیده

اعلام جمهوری کردستان در مهاباد در سال 1324بعد از اینکه در جریان جنگ جهانی دوم، روسها از ترک خاک ایران سرباز زدند، رویداد مهمی است که بر تحولات آن دوره کشور اثر داشت و برای آینده نیز بار معنایی ایجاد کرد. روزنامه ی کردستان، به عنوان یکی از منابع ارزشمند بررسی، تحلیل و نقد رویدادهای این دوره است و سید محمد حمیدی به عنوان سردبیر روزنامه، دارای نقش مهمی در انتشار روزنامه بوده است. مقاله بر اساس روش کیفی و بر مبنای الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، با بررسی پنج متن از مقالات منتشر شده وی در روزنامه ی کردستان، به تحلیل برخی از دیدگاه های سیاسی و اجتماعی او می پردازد. سوال اصلی این است که نقطه ی عزیمت مسائلی که سید محمد حمیدی در مقالات خود مطرح می کند، چیست؟ از نظر گفتمانی، سید محمد حمیدی، چه گفتمان یا گفتمان هایی را در مقالات خود مطرح یا پیروی کرده است؟ آیا از فحوای گفتمانی سید محمد حمیدی، گفتمان دولت ستیز نسبت به دولت مرکزی قابل استنباط است؟ بر پایه ی یافته های بدست آمده، مهمترین مسائلی که آقای حمیدی مطرح کرده است، عبارتند از ناسیونالیسم کردی و ایرانی و از نظر گفتمانی نیز گفتمان های آزادی، دمکراسی و ناسیونالیسم کردی، مهمترین گفتمان هایی است که مطرح کرده است. در متون بررسی شده، گفتمان دولت ستیزی، از محتوای مقالات قابل استنباط نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life and Thoughts of Seyyed Mohammad Hamidi, editor of the Kurdistan newspaper

نویسندگان [English]

  • ABDOLAZIZ MOLOUDI 1
  • majid tavasoli 2
  • MOHAMMAD MEHDI MOJAHEDI 3
1 Enghelab St. Payam St. No:28 Sirwan e - Boukan Agency. Boukan, West Azarbaijan Prov.Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

 
The declaration of the Republic of Kurdistan in Mahabad in 1324, after the Russians refused to leave Iran during World War II, was an important event at that time that had a significant impact on both the development of the country and on the future. Kurdistan newspaper is one of the valuable resources for reviewing, analyzing and criticizing the events of this period. Meanwhile, Seyyed Mohammad Hamidi as editor of the newspaper has played an important role in the publication and orientation of the newspaper. Based on the qualitative discourse analysis model of Norman Fairclough, this article analyses the role and influence of Seyyed Mohammad Hamidi in the Kurdistan newspaper by analyseing five of his selected articles in Kurdistan. The key question is, what is the starting point of the issues that Seyyed Mohammad Hamidi raises in his articles? From the point of view of discourse, what discourse or discourses did Seyyed Mohammad Hamidi introduce or follow in his articles? Is it possible to infer from the discourse of Seyyed Mohammad Hamidi the discourse of government against the central government? The most important issues raised by Mr Hamidi are Kurdish and Iranian nationalism, and the discourses of freedom, democracy and Kurdish nationalism are the most important ones he has raised. In the texts reviewed, anti-government discourse cannot be deduced from the content of the articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Discourse analysis"
  • "Kurdistan Republic"
  • "Kurdistan newspaper"
  • Seyyed Mohammad Hamidi"
  • "anti-government