واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی -دانشگاه رازی

2 پژوهشگر

10.30465/hcs.2019.5167

چکیده

همواره عملکرد سیاستمداران از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار‌گرفته، اما تحلیل شخصیت و حیات سیاسی آن­ها با استفاده از مباحث بیان شده در حوزه روان­شناسی کم­تر صورت پذیرفته است. احمد قوام یکی از سیاستمداران تأثیرگذار در دوران معاصر ایران محسوب می‌شود که قضاوت­های متفاوت و حتی متناقضی در مورد او و عملکرد سیاسی وی شکل گرفته است. بدین ترتیب، پرسش پیش روی این پژوهش این است که با توجه به رفتارها و گرایشات سیاسی متنوع احمد قوام، و نگرش­های مختلفی که در مورد حیات سیاسی وی وجود دارند، عملکرد و شخصیت سیاسی وی را از منظر روان­شناسی سیاسی در چه چارچوبی می‌توان تحلیل نمود؟ در پژوهش حاضر تلاش شده تا به گونه­ای تحلیلی و با بهره­گیری از مفاهیم مطرح شده در نظریه «روان­کاوی اجتماعی» کارن هورنای، ویژگی­های شخصیتی و حیات سیاسی احمد قوام مورد واکاوی قرارگیرد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که می­توان مهم­ترین علت در فراز و فرودهای شخصیت «پرخاشگر» و «سلطه­جوی» قوام را ناشی از تلاش وی برای ارائه یک «خودِآرمانی» از خویشتن جهت بازیابی «امنیت روانی» سرکوب شده­اش و محور قراردادن نیاز به قدرت و پاسخ­گوئی به نیاز فزاینده «خودِآرمانی­اش» به قدرت دانست. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که رویکردهای بین رشته‌ای، و به ویژه استفاده از روان­شناسی سیاسی که از پیوند میان علم روان­شناسی و سیاست شکل گرفته است، می­تواند دریچه­ای نو را در واکاوی شخصیت و حیات سیاسی سیاستمداران، پیش روی محققان این عرصه قرارداده و دانش ما را در تحلیل روان­شناختی عملکرد بازیگران دنیای سیاست ارتقاء دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahmad Qavam's Political Life Study Based on Karen Horney's Theory of Social Psychoanalysis

نویسندگان [English]

  • Masoud AKHAVAN KAZEMI 1
  • Tayebeh RASHIDI 2
1 Department of Political Science- RAZI University
2 Researcher
چکیده [English]

Politicians' actions have always been studied from various perspectives, but analysis of their personality and their political life has been evaluated less widely using the theories discussed in the field of psychology. Ahmad Ghavam is one of the influential politicians in Iran's contemporary era, with different, even contradictory judgments about him and his political performance. Thus, the question of this research is that, considering Ahmad Ghavam's diverse political behaviors and attitudes, and the various viewpoints about his political life, how his political character and performance can be analyzed in political psychology framework? In this research, we tried to analyze Ahmad Ghavam's personality and political life using the concepts discussed in Karen Horney's theory of social psychology. The findings of this research show that the most important reason for the rise and fall of the "aggressive" and "domineering" personality of Qawam, is a result of his efforts to provide a "Ideal Self " of himself in order to restore his suppressed "psychological security" and his need for power for "self-reliance" on power. This research also shows that interdisciplinary approaches, and in particular the use of political psychology, which has been formed from the link between psychology and politics, can provide a new gateway to the analysis of character and political life of politicians, and enhance our knowledge in the psychological analysis of the actors of the world of politics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Ghavam
  • political personality
  • Karen Horney
  • Social Psychoanalysis
  • Fundamental Anxiety