بررسی آداب وعادات اجتماعی آسیب زننده براقتصاد دوره قاجار با تکیه بر مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته»

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ ایران اسلامی؛دبیر دبیرستان ومدرس دانشگاه فرهنگیان (امیرکبیر استان البرز)؛

10.30465/hcs.2019.4974

چکیده

در هر سرزمین، مردم دارای گونه­هایی به خصوص از آداب و عادات اجتماعی هستند که تقریباً در تمامی آنها کم و بیش دیده می­شود. طبیعی است که این خصوصیات و عادات دارای نتایج جامعه شناسی در بسیاری از ابعاد است. هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از این این عادات و رفتارهای اجتماعی در جامعه روزگار قاجار است. که از منظر آسیب رسانی به اقتصاد آن روزگار در کنار علل اصلی مورد پژوهش قرار گرفته است. از جهتی نیز مطبوعات به دلیل نقش آنها به عنوان مهم­ترین منابع اطلاع رسانی در زمانه خویش، در تحقیق­های تاریخ معاصر حائز اهمیت می­باشند، این مقاله نیز منبع مطالعات خویش را براساس مندرجات هفتگی «حبل­المتین کلکته» قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ریشه­ها، عوامل و پی­آمدهای بازدارنده رشد اقتصادی این گونه خصائص و رفتارها در ایران دوره قاجار است.
این مقاله که به روش توصیفی-تبیینی و با مطالعه بیش از صدها شماره از روزنامه حبل­المتین  این نتیجه رسیده است که از دیدگاه نشریه این خصوصیات و رفتارها ریشه در باورهای کهن، سنت­گرایی­، خرافه پرستی و برداشت­های نادرست از آموزه­های دینی، عدم علم و آگاهی کافی و در برخی از آن­ها فخر و مباهات و زیاده خواهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی آداب وعادات اجتماعی آسیب زننده براقتصاد دوره قاجار با تکیه بر مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکتهبررسی آداب وعادات اجتماعی آسیب زننده براقتصاد دوره قاجار با تکیه بر مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته

نویسنده [English]

  • shirin sharifi
چکیده [English]

در هر سرزمین، مردم دارای گونه­هایی به خصوص از آداب و عادات اجتماعی هستند که تقریباً در تمامی آنها کم و بیش دیده می­شود. طبیعی است که این خصوصیات و عادات دارای نتایج جامعه شناسی در بسیاری از ابعاد است. هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از این این عادات و رفتارهای اجتماعی در جامعه روزگار قاجار است. که از منظر آسیب رسانی به اقتصاد آن روزگار در کنار علل اصلی مورد پژوهش قرار گرفته است. از جهتی نیز مطبوعات به دلیل نقش آنها به عنوان مهم­ترین منابع اطلاع رسانی در زمانه خویش، در تحقیق­های تاریخ معاصر حائز اهمیت می­باشند، این مقاله نیز منبع مطالعات خویش را براساس مندرجات هفتگی «حبل­المتین کلکته» قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ریشه­ها، عوامل و پی­آمدهای بازدارنده رشد اقتصادی این گونه خصائص و رفتارها در ایران دوره قاجار است.
این مقاله که به روش توصیفی-تبیینی و با مطالعه بیش از صدها شماره از روزنامه حبل­المتین  این نتیجه رسیده است که از دیدگاه نشریه این خصوصیات و رفتارها ریشه در باورهای کهن، سنت­گرایی­، خرافه پرستی و برداشت­های نادرست از آموزه­های دینی، عدم علم و آگاهی کافی و در برخی از آن­ها فخر و مباهات و زیاده خواهی است.