امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران*

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30465/hcs.2018.4462

چکیده

     یکی از رویکردهای مهم در تدوین روایت تاریخ معماری، رویکرد روح زمانه است؛ این رویکرد سعی در ارائه تفسیری جامع پیرامون رخدادهای تاریخی دارد. اهمیت مسأله در این است که عمده تاریخ نگاریهای موجود معماری معاصر ایران دارای ماهیت توصیفی می باشند و فقدان نگاهی جامع که زمینه های گوناگون پیدایش آثار را مورد بررسی قرار دهد در آنها مشهود است. هدف این تحقیق ایجاد چارچوبی برای مطالعات دقیق تاریخ معماری معاصر ایران با الگو گیری از روش روح زمانه می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش استدلال منطقی، ضمن استخراج الگویی از آثار تاریخ نگاران مطرح روح زمانه، امکان استفاده از این الگو به عنوان یک روش تحقیق در تاریخ نگاری معماری معاصر ایران ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد ساختار چنین روشی دارای ماهیت کل نگر و تطبیقی بوده و طرح ریزی روایی آن مرکب از سه مرحله توصیف، تبیین و توجیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران*

نویسندگان [English]

  • Mojir Jalilian 1
  • Armin Bahramian 2
  • Narges Dehghan 1
  • Feyzollah Boushasb Gousheh 3
1 Department of architecture, Najafabad branch, Islamic Azad university, Najafabad, Iran
2 Department of architecture, Najafabad branch, Islamic Azad university, Najafabad, Iran Department of architecture, Art university of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of history, Najafabad branch, Islamic Azad university, Najafabad, Iran