علل نظری پیوند سیاست عمل‌گرا با دیانت دنیا‌گرای ساسانیان با بررسی شواهد مکتوب از گنجینه‌های شاهنشاهی ساسانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی، استادیار دانشگاه اصفهان

2 دکتری تاریخ، زبان‌ها و تمدن‌های دنیای باستان استادیار دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران

10.30465/hcs.2018.3883

چکیده

گرایش ساسانیان به ثروت درباری و گنجینه­های باشکوه در پیوند با نوع رویکرد آن­ها به زندگی مادی و این جهانی بود که آن نیز در ساختار قدرت و جهان­بینی این شاهنشاهی بازتاب یافته بود. این مسئله همچنین تحت تأثیر شرایط تازۀ جهانی هم­عصر این امپراتوری و تحولات داخلی آن بود. مهم­ترین پیامد این رویکرد در اواخر دوران ساسانی در گرایش به تمرکز قدرت و ثروت خود را نشان داد که با از میان برداشتن زمین­داران قدرتمند محلی و تبدیل آنان به دهقانان یا زمین­داران خرد رخ داد و این موضوع، دربار ساسانی را کانون تجمع ثروت از سرتاسر نقاط این شاهنشاهی ساخت، به گونه­ای که در هیچ یک از ادوار پادشاهان این سلسله نمونه­ای را نمی­توان سراغ گرفت. این مسئله به ویژه در دوران خسرو دوم نمود می­یابد که تمرکز ثروت به پدیدآمدن خزانه­ای سرشار از گنجینه­هایی منجر شد که نمونه­هایی از آن در کتب مورخان دوران اسلامی آمده است. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر شواهد مکتوب متعدد برجای­مانده از عصر ساسانی و پساساسانی دربارۀ گنجینه­های شاهان این سلسله و خزائن امپراتوری و بررسی و نقد داده­های متون فوق و پژوهش‌های جدید به روش توصیفی-تحلیلی، چگونگی رویکرد این امپراتوری را به مقوله ثروت و تجمل براساس باورهای دینی و اعتقادی بر مبنای رویکردهای نظری بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical reasons of links between pragmatic politics and worldly religion of Sasanians by studying literary evidence of imperial treasures of Sasanian Empire

نویسندگان [English]

  • massod seyed bonaakdar 1
  • Esmaeil Sangari 2
  • ali reza karbasi 3
2 Assistant professor/University of Isfahan
3 Graduated from the History Department of Tehran University
چکیده [English]

The Sassanians’ tendency to the wealth of the court and magnificent treasures related with their approach to worldly life which was reflected in the structure of their power and their worldview. This issue was also influenced by the new global conditions and internal developments.The most important consequence of this approach at the end of Sasanian Empire was their tendency to concentrate the power and wealth by removing powerful local landowners and making them as peasants or small landowners. This issue made the Sasanian court as the focus of wealth accumulation, so that there is no instance in any other periods like this. This issue, especially during Khosrow II, shows that the concentration of wealth led to the emergence of a rich treasury. The examples are in the books of historians of the Islamic period.In this paper it is aimed to study the approach of this empire to wealthand pomp on the basis of religious beliefs, relying on numerous literary evidence from Sasanian and post-Sasanian period about the treasures with descriptive-analytical method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sasanians
  • Treasures of Empire
  • Zoroastrianism
  • Worldly life
  • Materialism