بررسی و تحلیل نقادانه علل اشتهار کاشانیان به ترسویی در دوره قاجار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

الگوهای رفتاری- اجتماعی و سبک زندگی مردم ایران که نشان دهنده فرهنگ عمومی آن­ها می­باشد،در تاریخ­نگاریاجتماعی بسیار حائز اهمیت است.یکی از مهم­ترین اینالگوهایفرهنگی،وجودپدیدۀ ترس و رفتارهای ناشی از آن می­باشد. متون تاریخی دوره قاجار یکی از خصوصیات رفتاری مهم مردم کاشان را ترسویی و جبونی آنان دانسته و به همین دلیل، امروزه صفت ترس به اهالی کاشان نسبت داده می­شود و کاشانی­ها به ترسویی شهرت دارند. مسئلۀ اساسی این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه­ای به آن پرداخته می­شود، بررسی تاریخی و ریشه­یابی زمینه­هایاشتهار ترسوییمردم کاشانو بررسی صحت اعتبار این ویژگی و سبک زندگی و رفتار فرهنگیکاشانی­ها در برخورد با ترساست. یافته­­های پژوهش نشان می­دهد اشتهار مردم کاشان به ترس از دوره قاجار شکل گرفته و به این موضوع در منابع پیش از این اشاره نشده است. حتی با وجود اشاره­های منابع دوره قاجار به ویژه سفرنامه­­ها در این خصوص، سیاحانی که پیش از این به ایران سفر کرده اند، به ترس کاشانیان نپرداخته اند و هیچ سابقه تاریخی قابل استناد و ادله محکمی در ارتباط با ترس کاشانی­ها در منابع پیش از قاجار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی و تحلیل نقادانه علل اشتهار کاشانیان به ترسویی در دوره قاجار

نویسندگان [English]

  • ADEL SHABANI MOGHADAM 1
  • ali akbar jafari 2
1 ISFAHAN UNIVERSITY