تعداد مقالات: 149
101. نسبت نظر و عمل در تاریخ‌پژوهی زرین‌کوب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-122

قباد منصور بخت؛ مهدی رفعتی پناه


102. تغییر خطبه به نام ائمۀ اثنی‎عشر (ع): قدرت سیاسی و دین در آغاز حکومت سلطان حسین بایقرا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-136

محمدتقی مشکوریان؛ فریدون اللهیاری


103. بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-130

10.30465/hcs.2018.3640

مجتبی خلیفه؛ محمد حسن الهی زاده؛ ستاره غفاری بیجار


104. جایگاه دانش سیاسی در برنامه‌های آموزشی دورة کارشناسی رشتۀ تاریخ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-134

علی‌رضا ملائی توانی


106. تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-140

محمدحسین فرمهینی فراهانی؛ حسین مفتخری؛ محمدحسن رازنهان؛ محمد سلیمانی


107. وابستگان دربار قاجار و نهادهای سیاسی مدرن اروپایی (از آغاز تا پایان عصر محمدشاه)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-147

قباد منصوربخت؛ بهزاد جامه‌بزرگ


108. نقش روسیه در سرکوب انقلاب مشروطة مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-137

محسن مدیر شانه‌چی؛ ملیحه خوش‌بین


109. دگردیسی خدایان در ایلام باستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-138

رضا مهرآفرین؛ نورالدین مهدی قائم پناه


110. مجلس عالی دربار حلقۀ گذار به نظام مشروطه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-141

علیرضا ملایی توانی


112. بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه‌گانه حکمت عملی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-145

10.30465/hcs.2018.3884

عبداله صفرزائی؛ محمد تقی ایمان پور


114. کندوکاوی در اندیشه‌‌های آموزشی طالبوف تبریزی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-150

سهراب یزدانی؛ ابراهیم بوچانی


115. امکان سنجی استفاده از الگوی تاریخ نگاری« روح زمانه» به عنوان روشی برای مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران*

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-48

10.30465/hcs.2018.4462

مجیر جلیلیان؛ آرمین بهرامیان؛ نرگس دهقان؛ فیض الله بوشاسب گوشه


116. بررسی چگونگی تأثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 105-125

شهرام یوسفی‌فر؛ سیدمحمدحسین محمدی


117. دولت سامانیان در عرصة سیاست خارجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 119-133

جواد هروی


119. نوارهای سلطنتی ساسانی در امپراطوری بیزانس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-158

10.30465/hcs.2018.3641

احمد زارع ابرقویی؛ سید عباس ذهبی؛ مالک حسینی؛ هادی صمدی


121. وزارت مجدالملک قمی، واکاوی رقابت خراسانی ـ عراقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-155

محسن مؤمنی


122. مطالعة تئوریک جریان‌ راست سازش‌کار در جنبش جنگل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-165

عباس نعیمی؛ رضا معصومی راد؛ احسان فرهادی؛ رضا علیزاده


123. گفتمان تبارشناسی آل‏سامان در روایت بلعمی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-160

مصطفی ندیم؛ مینا صفا


124. مطالعة تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-169

عباس نعیمی؛ امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده


125. آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-170

10.30465/hcs.2017.2837

فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی؛ خدیجه شریف کاظمی؛ رضا مهرآفرین